خدمات آموزشی

دوره های گروه درمانی

سوپرویژن

کارگاه ها


 آنچه در رشته ی روانشناسی با قطعیت اثبات شده است این است که تحصیلات آکادمیک الفبای راه هستند. ما برای دستیابی به مهارت های مورد نیاز در زمینه جنبه های مختلف روان انسان نیازمند آموزش هایی هستیم که قلب، ذهن و سواد تحلیلی افراد را ارتقا دهد.