روزهای بالینت


برنامه های ما پیرامون بالینت، با تمرکز بر دو محور اصلی گروه های کاری بالینت و روز بالینت برگزار می شود. گروه های کاری بالینت به تنظیم و تجربه احساسات ما در محیط کاری کمک می کند و روز بالینت به درمانگران و تسهیل گران گروه ، فرصت رهبری و تسهیل گری یک گروه بالینت را

می دهد.