خدمات سازمانی

گروه های بالینت

ایونت های روانشناختی

گروه های بین فردی و حمایتی

مشاوره

مداخله در بحران


سازمان ها و شرکت ها در یک جامعه به مثابه خانه هایی هستند که علاوه بر چرخاندن اقتصاد، زمان زیادی از زیست افراد یک جامعه را به خود معطوف می کنند و همین امر کیفیت فضای روانی آن ها را اهمیت می بخشد؛ ما به دنبال آن هستیم که همواره در سلامت روان این خانه های کوچک جامعه موثر باشیم.