خدمات روانشناختی

روان درمانی فردی

زوج درمانی

کودک و نوجوان

بازی درمانی


 سلامت روان انسان، در کیفیت زندگی و پیشبرد اهداف فردی و جمعی ما تاثیربسزایی دارد. از همین رو ما برای تقویت ابعاد گوناگون درگیر با حیطه ذهن و روان شما برنامه های کاربردی و متنوعی طراحی کرده ایم. خدمات روانشناختی ما یک بازوی کمکی، درمسیر رشد و پیشرفت شماست.