نجات یک انسان، نجات انسانیت است

نجات یک انسان، نجات انسانیت است

دوره آموزش مجازی آشنایی با مهم ترین استراتژی های پیشگیری از خودکشی

تهیه شده توسط انجمن پزشکان عمومی کرمان با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان


رایگان و ویژه کلیه همکاران جامعه پزشکی
ثبت نام

نجات یک انسان، نجات انسانیت است، به خودکشی نه بگوییم همه با هم سختی ها را تاب بیاوریم، به هم متصل بمانیم مثل در کنار هم بودن در پناه‌گاه‌ها در زمان جنگ، تا زنده بمانیم با نقص هایمان، با ناتوانایی هایمان و با تمام خشم ها و دلخوری‌ها و اعتراضاتمان