وبینار روانپزشکی

دکتر منصوره کیانی دهکردی

وبینارهای روانپزشکی پویایی شناختی

نگاهی به نوع دوستی از منظره روان کاوی

دکتر منصوره کیانی دهکردی

دکتر نیلوقر مهدوی

پنل دکتر منصوره کیانی دهکردی و دکتر سامان توکلی